Uppdaterad plan mot diskriminering och kränkningar

Vår ”Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” revideras årligen och är nu uppdaterad för 2020. Planen finns på Schoolsoft och i avdelningspärmarna och innehåller både övergripande mål och konkreta områden som kommer att utvecklas och arbetas med under året, exempelvis trygghet vid toalettbesök, nätmobbning mm. Skolans vision:

”Lärande och utveckling sker sällan på egen hand utan möjliggörs tillsammans med andra. Därför är det viktigt för oss på Varbergs Montessoriskola att skapa en god gemenskap, att bygga och vårda relationer såväl med varandra som med vår omvärld. Vi vill ha en skola där var och en känner sig lugn och trygg och där gott kamratskap råder. Därför hjälps vi alla åt att ta ansvar, visa hänsyn och vara rädda om varandra. Alla ska få komma till sin rätt.

• Vi vill att alla våra barn och elever ska ingå i ett respektfullt samspel med varandra
• Vi arbetar aktivt med att motverka trakasserier och kränkningar
• Alla barn och elever ska känna sig trygga när de vistas på skolan/ förskolan
• Vi främjar alla barns och elevers lika rättigheter.”

Till dig som är barn/elev på Varbergs Montessoriskola:
Om du någon gång blir utsatt för mobbing, våld, hot eller kränkande behandling, vill vi att du omedelbart kontaktar någon i personalen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig som känner någon som är utsatt. Du kan också berätta hemma för dina föräldrar, som i sin tur kan ta kontakt med skolan.

Till dig som förälder:
Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska du kontakta ditt barns lärare eller rektor, så att vi kan lösa situationen tillsammans. Som förälder är det ditt ansvar att göra klart för ditt barn att du inte accepterar kränkande handlingar. Det är viktigt att vi vuxna tillsammans visar att vi ser allvarligt på ett sådant beteende.

På Varbergs Montessoriskola vet också all personal hur de (skyndsamt) ska agera om de känner oro för en elevs situation.

Vi firar 30-års jubileum

Visste du att det var här det en gång startade? Uppe på fästningen, i nuvarande Varbergs Vandrarhems lokaler, startade Varbergs Montessoriskola – Barnens Hus 1990. Och tre av våra medarbetare var med redan då.

2020 firar vi vårt 30-års jubileum med:

– Våra elever kommer att ordna en utställning med gamla foton, berättelser och historik om Skolans (och platsens) historia. Det ser vi fram emot!

– Vi kommer att samla in minnen och anekdoter från tidigare elever och medarbetare. Minnena kommer att samlas ihop till en skrift.

– En jubileumsdag! På grund av aktuellt smittskyddsläge får vi avvakta med att bjuda in till denna dag.