Pedagogiken

  • Maria Montessori var en pionjär på många sätt, hon var nämligen Italiens första kvinnliga läkare. Dessutom var Maria nominerad till Nobels fredspris ett flertal gånger.
  • Maria Montessori upptäckte att när barn i behov av särskilt stöd gavs praktiska och sensoriska studiematerial så nådde de snarlika resultat som andra skolbarn. Ett av montessoripedagogikens kännetecken är än idag de förberedda lärmiljöerna med taktila och skapande arbetsmaterial. Materialet konkretiserar det abstrakta.
På denna gård startade Maria Montessori sin första förskola i Rom.
  • Maria Montessori uppmanade pedagoger att observera barnen, för de är tydliga med att uttrycka sina behov. Hon såg barnen som kompetenta och unika varelser. Maria Montessori var en av de första som beskrev anknytningsteori, vilken idag är välkänd och vetenskapligt erkänd. Baserat på anknytningsteori är vi på Varbergs Montessoriskola envisa med att ha tre veckors inskolning så att det lilla barnet får chans att knyta an till nya vuxna. Men inskolning är också till för föräldrarna så att ni ska känna er trygga och bekväma med pedagogerna. Är föräldrar trygga så kommer barnen också att vara det.
  • En viktig uppgift för pedagogen är att se till att barnen inte avbryts i onödan när de är fokuserade och koncentrerade. Vi har långa sammanhängande arbetspass så att barnen får lov att vara kvar i sin lärandeprocess.
  • Blandade årsklasser tillhör Montessoripedagogiken då vi är övertygade om att det främjar barnets tro på sig själv och sin unika utveckling. Det får barnen att lägga mindre vikt vid att jämföra sig med varandra. Elevernas individuella mognad infaller vid så olika tidpunkt att elever lättare hittar andra elever att arbeta med eller leka med i en större åldersblandad grupp.
  • Individen i fokus – men inte individualistiskt. Hos oss får barnen lov att vara individer. Jaget och individen är viktig, om jag förstår mig själv kan jag också ta ansvar för mig själv och då har jag större möjlighet att ta mitt ansvar som samhällsmedborgare. Jaget i relation till hela planeten är avgörande.
Medarbetare från Varbergs Montessoriskola på studiebesök på en Montessoriskola i Italien.