Studiemiljön

Montessorimiljön ska vara väl förberedd och anpassad för de barn eller elever som vistas i den. Den förberedda miljön i förskolan skiljer sig från den i skolan och fritidshemmet beroende på att behoven ser olika ut i olika åldrar. I alla miljöer finns det grundläggande strukturer. Möbler, hyllor bord och stolar är anpassade efter åldersgruppen. Materialet är indelat ämnesvis, har sin bestämda plats och exponeras så att det blir lätt för eleverna att hitta och välja. Vi strävar efter att använda gedigna och hållbara material. Estetik och trivsamhet är väsentligt. Praktiska och teoretiska ämnesområden finns representerade sida vid sida för att tydliggöra att alla delar är lika viktiga i processen att forma sitt jag till den man är ämnad att vara.

Sittplatser vid bord och på golvet möjliggör flexibilitet under förmiddagarnas långa arbetspass. Miljön iordningställs så att både enskilt arbete och arbete i grupp främjas